آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدرضا ربیع زاده

رونق تولید داخلی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدرضا ربیع زاده

رونق تولید داخلی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدرضا ربیع زاده و محمدعلی کریمزاده

رونق تولید داخلی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي نامدار

1380/03/13