آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا علوي ساماني

1379/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فردين براتي

1380/04/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علیرضا مختاریان دهكردی

1378/04/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هادي نظرپور

1380/04/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدپويا صادق نجاري

1379/04/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا اميني هاروني

1379/04/04