آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه السادات رضوی

مسابقه: انشا نماز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده فاطمه السادات رضوی

مسابقه: قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد سلیمی

مسابقه: غریق نجات مسابقات کشوری کیش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نهال ملك پور

1392/05/28