آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد سلیمی

مسابقه: غریق نجات مسابقات کشوری کیش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عقيل جهانبازي چرمهيني

1380/03/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آيدين ربيعي فرادنبه

1381/03/26