آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شهاب هادي پوردهكردي

1379/09/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير سالار جهانبين

1381/09/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين كاه كش

1381/09/23